Start

logo

Graafmelding

 • Tips

  Als u nog niet weet wanneer u gaat graven en u heeft wat langere voorbereidingstijd nodig, doe dan een Oriëntatieverzoek. Let wel: met de informatie die u naar aanleiding van een Oriëntatieverzoek ontvangt, mag u nog niet graven. Als de startdatum van de graafwerkzaamheden bekend is, moet u dan alsnog een graafmelding doen. Het is dus aan te raden om een graafmelding te doen, binnen 20 dagen voor aanvang van de werkzaamheden.

 • Achtergrond

  Aanvraag instemmingsbesluit

  De aanvraag moet tijdig bij de gemeente ingediend worden, in verband met de afhandelingstermijn (conform artikel 7 van de algemene verordening ondergrondse infrastructuren). 

  Klic-melding

  U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang melden.

 • Gang van zaken

  U doet de melding bij het Kadaster.

  • Voor een eenmalige graafmelding gebruikt u het formulier KLIC Graafmelding.
  • Als u regelmatig een melding doet, dan moet u zich registreren als klant van Kadaster-KLIC en gebruik maken van Mijn Kadaster.

  Als de graaflocatie in een veiligheidsgebied ligt, dan geldt een andere procedure.

  Het aanvragen van een instemmingsbesluit voor graafwerkzaamheden kan alleen met het formulier Instemmingsaanvraag kabel- en leidingwerkzaamheden UNOG-gemeenten.

  U vraagt de vergunning voor het leggen van kabels of leidingen (instemmingsbesluit kabels en leidingen) aan bij de gemeente via MOOR

  Voor een beslissing geldt formeel een termijn van acht weken, die schriftelijk met nog acht weken kan worden verdaagd. Ons streven is de aanvrager zo snel mogelijk van antwoord te voorzien, in een periode van max. 4 weken. Dit is in de praktijk echter niet altijd mogelijk, dus doe uw aanvraag tijdig. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de cluster Stadsbeheer, telefoon:  (0313) 48 13 13.

  Reparaties en onderhoud kabels en leidingen

  Ook voor reparaties of onderhoud aan kabels of leidingen moet instemming worden aangevraagd voorafgaande aan de werkzaamheden.

  Storingen met een spoedeisend karakter

  Bij storingen met een spoedeisend karakter, waarvoor uitstel van het verhelpen van de storing niet mogelijk is en de storing buiten de normale werktijden plaatsvindt, moet de melding uiterlijk binnen één werkdag na de uitvoering gemotiveerd worden gedaan aan het College van Burgemeester en Wethouders. Conform de AVOI moet dat via het digitale meldpunt van de gemeente Meldingen Opbrekingen Openbare Ruimte MOOR

  Meerdere gedoogplichtigen

  Bij een aanvraag die betrekking heeft op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente is het verplicht te overleggen met alle rechthebbenden op de openbare gronden waarin of waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd voordat de aanvraag ingediend wordt. Een verslag van dit overleg moet bij de aanvraag worden gevoegd.

  Bruikbaarheid weg

  Als in verband met graafwerkzaamheden tijdelijk materialen op of aan de weg worden geplaatst, is hiervoor mogelijk een vrijstelling nodig. Meer informatie is te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 • Kosten

  Voor het afgeven van een instemmingsbesluit worden kosten in rekening gebracht conform de legesverordening Doesburg. De kosten vindt u terug op de Website van de Overheid.

  Voor beheers-, degeneratie- en onderhoudskosten worden tarieven gehanteerd conform de tarieven in de VNG-regeling (Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom) en UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oostelijk Gelderland). Verrekening vindt plaats via het digitale meldpunt van de gemeente Meldingen Opbrekingen Openbare Ruimte MOOR.

  Voor het gebruik vangemeentegrond voor het stallen van materialen of afzettingen en dereglijke in de openbare ruimte kan precariobelasting in rekening worden gebracht. Via de Website van de Overheid of via het waboloket kan worden nagegaan of de belasting inderdaad verschuldigd is.

 • Samenvatting

  U mag niet zomaar graven in grond waarin kabels en leidingen liggen. Doe eerst een graafmelding. U krijgt dan informatie over de kabels en leidingen in de grond waar u wilt graven. Zo voorkomt u schade aan de kabels en leidingen. De meeste hoofdnetten bevinden zich in de openbare ruimte. Woningen en bedrijven zijn via huisaansluitingen hierop aangesloten.

  U moet een graafmelding doen als u dieper graaft dan een halve meter. U doet de melding bij het Kadaster.

  Om de werkzaamheden in de bodem (aanleg nieuwe netten, maar ook reparatie en onderhoud van bestaande netten) zonder schade en met zo min mogelijk overlast uit te voeren heeft de gemeente een wettelijke coördinatieplicht. 

  Graven in particulier terrein

  Het aanvragen van aansluitingen voor woningen en bedrijven op de verschillende nuts- en telecommunicatienetten kan via de Website van Mijnaansluiting 

  Een rioolaansluiting (dit is een gemeentelijk product) kan worden aangevraagd op de website van de gemeente Doesburg.

 • Voorwaarden

  Voorkomen graafschade

  Voorafgaand aan alle graafwerkzaamheden (zeker mechanisch, maar ook bijvoorbeeld bij boringen) moet een graafmelding (KLIC-melding worden gedaan bij het kadaster.Na de graafmelding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De informatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden.

  Als in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een net van grote waarde ligt, kan de netbeheerder voorzorgsmaatregelen eisen

  Toestemming gemeente

  Voor alle graafwerkzaamheden in de openbare ruimte is toestemming van de gemeente nodig. In sommige gevallen volstaat een melding. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn hiervoor algemene regels opgenomen.

  Voor (graaf)werkzaamheden ten behoeve van de aanleg, onderhoud en opruimen van kabels en leidingen is een instemmingsbesluit conform de procedure zoals die is vastgelegd in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) 2015 nodig. In de AVOI is enerzijds de Telecommunicatieverordening geïntegreerd. Aan de andere kant wordt beleidsmatig voorzien in lokaal beleid dat ook andere netten van kabels en leidingen (gas, water en elektra) betreft.

  De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden conform de voorschriften in het instemmingsbesluit en de (aanvullende) voorschriften in het Handboek ondergrondse infrastructuren UNOG 2016.

  Na verkrijgen van toestemming en voor aanvang van graafwerkzaamheden

  Graafwerk in de openbare ruimte moet altijd minimaal twee werkdagen voor de start van de werkzaamheden worden gemeld via het digitale meldpunt van de gemeente Meldingen Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR)