Start

logo

Bijstand, uitkering

 • Tips

  De hoogte van uw bijstandsuitkering vindt u bij de rijksoverheid.

 • Aanvragen

  Het aanvragen van een bijstandsuitkering bestaat uit twee delen: een meldingsgesprek (A) en een intakegesprek (B).

  A: Iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u voor een informatief gesprek telefonisch een afspraak maken via tel.nr. (0313) 48 13 42. Nadat u een afspraak heeft gemaakt meldt u zich bij het loket Werk & Inkomen op de Linie 4 (waar ook de bibliotheek is) in Doesburg.

  Mogelijk wilt u een uitkering aanvragen. Tijdens dit zogeheten meldingsgesprek wordt onderzocht of u recht heeft op een uitkering en dit wordt schriftelijk vastgelegd.

  Als u eventueel recht op een uitkering heeft wordt er direct een aanvraagformulier ingevuld, waarvan u een kopie ontvangt. U ontvangt tevens een ‘boodschappenlijst’. Dit is een lijst met documenten die u nodig hebt om het recht op een uitkering nader te beoordelen. De gevraagde documenten neemt u mee naar het intakegesprek.

  Ook gaan we gelijk aan de slag om u naar betaald werk te bemiddelen. Werk gaat immers voor op een uitkering.

  B: Binnen vijf dagen krijgt u een vervolggesprek (intakegesprek) met een consulent. Deze afspraak plannen we meteen in. De afspraak is op het stadhuis.

  Inkomen

  De consulent beoordeelt uw bijstandsaanvraag tijdens het intakegesprek.

  Werk

  Het tweede deel van het gesprek gaat over zelfredzaamheid. Heeft u problemen (gezondheid/schulden/onvoldoende scholing) waardoor u moeilijk werk kunt vinden? We proberen dan samen met u naar oplossingen te zoeken.

  We bekijken uw cv en het formulier met sollicitatieactiviteiten die u de afgelopen drie maanden heeft gedaan.

  We stellen samen met u een plan van aanpak op. Dit plan van aanpak is uw leidraad voor het vinden van betaald werk.

  De gemeente Doesburg kent verschillende (re-integratie) projecten waar u aan mee kunt doen.

  Aan de hand van het plan van aanpak bepalen we de volgende stappen om u aan een betaalde baan te helpen.

  Beoordeling bijstandsuitkering met Algoritme

  De gemeente Doesburg maakt gebruik van een kennissysteem. Deze geeft ondersteuning aan het besluitvormingsproces over het recht op uitkering, welke uitkering, de hoogte en de duur. Het algoritme is een advies aan de consulent. Besluitvorming is niet geautomatiseerd, de consulent beslist.

 • Meenemen

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

  Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

 • Achtergrond

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

  Voorschot

  Heeft de gemeente Doesburg na vier weken na de aanvraagdatum nog geen besluit genomen op uw aanvraag voor een uitkering, terwijl u wel alle relevante informatie hebt aangeleverd? Dan hebt u recht op een voorschot. Voor meer informatie, vraag uw consulent.

  • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
  • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

  Geen voorschot

  Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

  De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

  • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
  • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
  • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
  • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

  Achtergrond

  Is uw aanvraag voor de bijstandsuitkering goedgekeurd? Dan krijgt u een brief met daarin de datum vanaf wanneer u de uitkering krijgt en wat de hoogte is van de uitkering. Wanneer uw aanvraag is afgewezen, dan krijgt u een brief met de reden daarvan.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt binnen zes weken na de beslissing een bezwaarschrift naar de gemeente. In dit bezwaarschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met de genomen beslssing. Zodra uw bezwaarschrift binnen is, krijgt u een ontvangstbevestiging. Uw bezwaarschrift wordt behandeld door een ambtenaar van de gemeente.
   

 • Samenvatting

  Heeft u geen werk en niet genoeg geld om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u een bijstandsuitkering (Participatiewet) of een Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAW uitkering aanvragen. Dat kan alleen als u niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunt u de periode overbruggen totdat u weer betaald werk vindt.

  U kunt de bijstandsuitkering (en IOAW uitkering) aanvragen via de gemeente. Het loket Werk & inkomen is gevestigd op de Linie 4 in Doesburg. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur kunt u telefonisch een afspraak maken om een bezoek te plannen. Het telefoonnummer is: (0313) 48 13 42.

 • Voorwaarden

  De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand.


  Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u uit een EU-land komt, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
  • U woont of verblijft in Nederland.
  • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U bent woonachtig en ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie in de gemeente Doesburg
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

  Noot: Voor de IOAW uitkering gelden andere voorwaarden.

  Let op:

  Bent u jonger dan 27 jaar, dan moet u eerst vier weken actief zoeken naar betaald werk of een opleiding. U kunt nog geen aanvraag doen. U moet aantonen welke acties u heeft ondernomen om geen beroep te hoeven doen op een bijstandsuitkering. Uw uitkering wordt altijd rond de 11e van de maand op uw rekening gestort. De precieze betaaldata vindt u terug in de app ‘Doesburg werkt’ of op Mijn Inkomen via: www.doesburg.nl/mijn-doesburg.

  Hulp bij het zoeken naar werk

  U hebt ook recht op hulp bij het vinden van een betaalde baan. Het vinden van een betaalde baan heet ook wel re-integratie. De gemeente werkt samen met instanties die u verder kunnen helpen. Heeft u een opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan kan de gemeente dat voor u regelen.

  Eigen vermogen

  Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2023 geldt het volgende:

  • Bent u alleenstaande? Dan mag u niet meer dan € 7605,- aan eigen vermogen hebben.
  • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 15.210,- hebben.
  • Hebt u meer dan € 64.100,- aan eigen vermogen in uw woning? Dan ontvangt u de bijstandsuitkering als een lening.